logo_gnru
การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 24
โดยสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย (สพบท.)
และสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
ร่วมกับ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU)
“การเรียนรู้ที่ยั่งยืนในสังคมดิจิทัล Learning in the Digital Society”
6 กันยายน 2567, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ประเภทการนำเสนอ & ลักษณะผลงานที่เปิดรับ

ประเภทการนำเสนอ

- นำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) ณ สถานที่จัด (On-site)

- นำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ณ สถานที่จัด (On-site)

ลักษณะผลงานที่เปิดรับ

- เป็นผลงานทางวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ระหว่างการดำเนินการและยังไม่เคยตีพิมพ์ หรือนำเสนอในการประชุมวิชาการใดมาก่อน

- เป็นผลงานวิจัย ในกลุ่ม

 • กลุ่มการศึกษา
 • กลุ่มการบริหารธุรกิจ การบริการและการท่องเที่ยว
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • กำหนดการ

  การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 24


  “การเรียนรู้ที่ยั่งยืนในสังคมดิจิทัล Learning in the Digital Society” 6 กันยายน 2567


  ณ ห้องประชุมหมื่นจง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  08.00 - 09.00 น.ลงทะเบียนรับเอกสารเข้าร่วมการประชุม
  09.00 - 09.20 น.การแสดงต้อนรับ
  09.20 - 09.40 น.พิธีเปิด
  09.40 - 09.50 น.พิธีมอบโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่นประจำกลุ่ม
  09.50 - 10.00 น.พิธีมอบของที่ระลึกและพิธีมอบธงเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งต่อไป
  10.00 - 12.00 น.บรรยายพิเศษ (Keynote Speech)
  12.00 - 13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 - 17.00 น.การนำเสนอผลงานภาคบรรยายการประชุมวิชาการระดับชาติ และมอบเกียรติบัตร ประจำห้องตามกลุ่มที่นำเสนอ
  การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์และมอบเกียรติบัตร
  17.00 - 17.30 น.พิธีปิด
  * กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

  เอกสารดาวน์โหลด

  Template บทความวิจัย
  Template บทความวิชาการ

  อัตราค่าลงทะเบียน

  ค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงาน

  ประเภทผู้นำเสนอผลงาน
  ค่าลงทะเบียน
  ( ภายใน 30 เมษายน 2567)
  ( 1 – 31 พฤษภาคม 2567)
  ภาคโปสเตอร์
  ภาคบรรยาย
  ภาคโปสเตอร์
  ภาคบรรยาย
  บุคคลทั่วไป2,500 3,000 3,000 3,500
  นักศึกษาทั่วไปจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ2,000 2,500 2,500 3,000
  อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรเครือข่ายฯ (GNRU)1,800 2,000 2,000 2,500
  นักศึกษา เครือข่ายฯ (GNRU)1,500 1,800 1,800 2,000
  หน่วย:บาท
  วิธีการชำระเงิน
  - ชำระเงินค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชี 863-0-25785-7 (ธ.กรุงไทย) ชื่อบัญชี นางธิดารักษ์ ลือชา* และ นางสาวสุทธิสินี ถิระธรรมสรณ์* และนางน้ำอ้อย บุญพัด
  ขั้นตอนการแจ้งการชำระเงิน
  - 2 แนบไฟล์สลิปการโอนเงิน
  - 3 กดอัพโหลดไฟล์ จากนั้นรอการยืนยันการชำระเงิน จากเจ้าหน้าที่ สามารถตรวจสอบได้ ในระบบติดตามสถานะบทความ
  * รองคณบดี โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย

  รายชื่อผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้นําเสนอ

  รายชื่อผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้นําเสนอ ครั้งที่ 1

  Abstract

  Comingsoon!

  PROCEEDING

  ประกาศแจ้ง ผู้นำเสนอบทความการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ รายงานสืบเนื่องการประชุม (Proceeding) จะสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป

  ติดต่อเรา

  ADDRESS
  โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
  PHONE NUMBER
  056-717124
  COLLABORATION
  ติดต่อเรา
  โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  www.facebook.com/GraduatePCRU
  83 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
  056-717124