logo-student-web

รับสมัครนักศึกษา

ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก

ประจำปีการศึกษา 2567

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครปัจจุบัน

ลำดับหลักสูตรจำนวนที่รับ (คน)หน่วยกิตจำนวน ภาคการศึกษาค่าเทอม (บาท)รายละเอียด
ต่อภาคการศึกษาตลอดหลักสูตร
กำลังดึงข้อมูล...

ประกาศเกี่ยวกับการรับสมัคร

กำหนดการการรับสมัคร

#กิจกรรมกำหนดการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรคุณสมบัติ
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
มีสัญชาติไทย
มีความประพฤติเรียบร้อย
มีร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ.รับรอง
2. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)
สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกสาขาวิชา)
3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกสาขาวิชา)
สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารได้
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
มีสัญชาติไทย
มีความประพฤติเรียบร้อย
มีร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ.รับรอง
5. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกสาขาวิชา)
6. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์จาก สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และ กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่น ๆ ต้องผ่านการพิจารณา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อนเข้ารับเข้าศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร

1. รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว (รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป
2. ใบสมัครของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์ (กรณีสมัครที่มหาวิทยาลัยหรือทางไปรษณีย์)
3. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจหรือสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
5. แสดงทะเบียนบ้าน หรือสำเนา 1 ฉบับ
6. หลักฐานอื่น เช่น เปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ

การรับสมัคร

1. สมัครด้วยตนเอง
ที่งานบัณฑิตศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคารสำนักงานอธิการบดี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2. สมัครทางไปรษณีย์
โดยส่งหลักฐานประกอบการสมัคร พร้อมธนาณัติ จำนวน 500 บาท สั่งจ่ายที่เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในนาม นางรัชนี ใจรักษ์ งานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โดยสั่งจ่ายที่ ปท.สาขาย่อย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
3. สมัครผ่านระบบออนไลน์
logo-student-web
งานบัณฑิตศึกษา
  • เว็บไซต์หลัก
  • facebook
ติดต่อเรา
งานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
facebook.com/GraduatePCRU
graduate@pcru.ac.th
83 หมู่ 11 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
056-717124