หน้าแรก


เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลการสืบคัน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต PDF Print E-mail
Written by Administrator   

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

--------------------------------------------------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต โดยประกาศรับสมัครถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2555 ดังความ

ละเอียดแจ้งแล้วนั้น

 

บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการรับมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติเบื่องต้น

เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ดังกล่าว

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา ที่กำหนดไว้ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

 

*ดาวน์โหลดเอกสารตามแนบท้ายประกาศ