ระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์

ยินดีต้อนรับสู่ระบบประเมินผู้สอนออนไลน์ ซึ่งเป็นระบบที่อำนวยความสะดวกให้นักศึกษา ทำการประเมินอาจารย์ผู้สอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำสถิติ และนำผลที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนต่อไป